No es considerarà un vaixell inscrit si falten dades al full d'inscripció o manca la presentació d'algun dels documents esmentats en l'AR en el termini màxim establert així com també el pagament dels drets d'inscripció.


No se considerará un barco inscrito si le faltan datos en la hoja de inscripción o falta la presentación de alguno de los documentos citados en el AR en el plazo máximo establecido así como también el pago de los derechos de inscripción.

Documentació/Documentación

No enviar documentación si se está inscrito en la LLiga 2019