Modificacions en l’àmbit del pàrquing del Port

Benvolguts navegants:

Tal i com el vàrem informar el mes passat, hi havia previst realitzar modificacions en l’àmbit del pàrquing del Port per tal de millorar la comoditat, seguretat i disponibilitat d’aparcament als abonats i potenciar  l’àrea comercial del port. Aquesta renovació es centra en una redistribució important de les àrees d’aparcament que contribuirà a l’exclusivitat d’aparcament als abonats que tenen una embarcació al port  i una millora en l’aspecte urbanístic que ajudarà a integrar, difinitivament, el port al passeig del municipi i a la vila de Torredembarra.

Es tracta de dividir l’àrea d’ocupació del pàrquing en dues diferenciades, una primera composada dels aparcaments situats al dic de llevant, al dic d’abric, al moll de ribera frontal als pantalans, més una part dels aparcaments situats a l’extrem oest de la part posterior dels edificis destinats a locals comercials, i una segona composada per la part restat d’aparcaments de la part posterior dels edificis destinats a locals comercials, coincidint amb l’extrem est i tota la que limita amb el roquer i vial que en direcció a varador que ja estat lliure en els darrers anys.

La primera àrea mencionada, serà destinada, durant tot l’any, a l’ús exclusiu dels usuaris abonats, es a dir, als amarradors del port i a les empreses vinculades al sector nàutic que comprin l’abonament anual, essent sempre prohibida per a qualsevol altre usuari no abonat. La segona àrea mencionada,  serà totalment gratuïta durant tot l’any.

Per aquesta distribució serà necessari un canvi dels accessos i distribució del les barreres per l’entrada i sortida dels.  El vial posterior dels edificis destinats a locals comercials, cobrarà un únic sentit 1 tan per part de l’àrea gratuïta com la d’abonats i crearà una nova sortida 2 per accedir al vial del roquer. Aquesta sortida facilitarà la rotació al tràfic rodat en la zona gratuïta i l’únic sentit facilitarà el tràfic d’automòbils. El pla d’obra permetrà l’obertura d’aquesta sortida i la creació d’aquest únic sentit posteriorment a la col·locació de totes les noves barreres.

L’accés als vials de llevant, abric, ribera i part posterior a l’extrem oest dels locals es farà amb una barrera d’entrada per abonats 3 entre el pavelló C i D de la superfície destinada  a locals comercials, és a dir entre els locals que actualment es coneixen com a bar Picnic i gelateria Iceberg. Per aquesta distribució hi hauran dos sortides possibles per als vehicles procedents a l’àrea d’abonats, la primera 4 es situarà juntament amb la barrera d’entrada 3 per a vehicles procedents del dic de llevant i abric, i una segona situada a la part posterior dels edificis destinats a locals comercials 5 que dividirà aquesta àrea en dos tal i com s’ha comentat anteriorment, una per abonats i l’altre per a us gratuït, és a dir, aquesta sortida amb barrera, serà per als abonats procedents de l’aparcament del moll de ribera en front als pantalans d’únic sentit  i dels aparcament de la part posterior de l’extrem oest dels edificis destinats a locals comercials.

Els vehicles provinents d’aquesta àrea d’abonats i els provinents de l’àrea gratuïta de la part posterior dels edificis comercials,  utilitzaran la sortida 2  per tal d’incorporar-se  al vial exterior que limita el roquer com a part de la sortida definitiva de les instal·lacions.

Amb tots aquests canvis, la instal·lació del  pàrquing  al port anul·larà l’accés per pagament per minut , el caixer automàtic així com l’accés gratuït els primers 40 minuts a les àrees restringides a abonats.

S’adjunta plànol explicatiu 1 i  plànol explicatiu 2.

Aquest projecte ha estat aprovat per el Consell d’Administració de Port Torredembarra SA i es portarà a terme amb l’autorització del Servei de Ports de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per a qualsevol dubte o qüestió, preguem es dirigeixi a l’edifici de capitania o be truqui al 977643234.